Kwaliteit en certificering

Certificering

Wij voldoen aan alle moderne EG eisen, hebben een goedgekeurd HACCP -procesbeheerssysteem en zijn BRC-gecertificeerd op A-niveau en zijn onafhankelijk halal gecertificeerd.

Gaar gerookt
Kwaliteitsbeleid Nico Sluis Vleeswaren

Kwaliteitsbeleid

Wij zijn gecertificeerd conform de BRC A-norm: een extra bewijs hoe wij als organisatie omgaan met voedselveiligheid en -kwaliteit. Vanzelfsprekend dragen wij er zorg voor dat onze certificaten tijdig vernieuwd worden en onze kennis en beleidsniveau op een hoog punt blijven staan.

Wij zijn ervan overtuigd dat voedselveiligheid en authenticiteit, wetgevingen, milieu, ARBO en de hoogstaande kwaliteit van onze producten en diensten niet kunnen slagen zonder de inzet van ons hele team! Om ons beleid en onze doelstellingen duidelijk te maken aan iedereen wordt dit met regelmaat gecommuniceerd in diverse overleggen.

Wij conformeren ons vanzelfsprekend aan de geldende wetgevingen, richtlijnen en normen zoals die van kracht zijn.

Zie onze kwaliteitsrichtlijnen

De directie acht zich verantwoordelijk voor het te voeren kwaliteitsbeleid. Het gehele bedrijf dient zich te houden aan het beleid zoals is vastgesteld. De beheersing van kwaliteit is een verantwoordelijkheid, waaraan door een ieder, overeenkomstig zijn functie en positie, in de organisatie wordt bijgedragen. Deze beheersing is van toepassing op zowel externe als interne processen. Voor de dagelijkse gang van zaken, uitvoering van het beleid en kwaliteitszorg in het algemeen, is er een hoofd kwaliteitsdienst verantwoordelijk. Deze treedt inzake kwaliteitszorg op als directievertegenwoordiger en heeft hierbij onder andere als taak:

  • Controle op de naleving van het beleid.
  • Uitdragen van het kwaliteitsbeleid richting personeel.
  • Bepalen van het voldoen aan klantverwachting.
  • Rapporteren van de bevindingen en mogelijke verbeteringen aangaande kwaliteit, voedselveiligheid, klanttevredenheid.
  • Het voldoen aan klantverwachting en -communicatie inzake voedselveiligheid intern en extern aansturing van het HACCP-team, welke commitment heeft van de directie het vertegenwoordigen aangaande de normen en certificerende instanties.

Voedselveiligheid en integriteit staan hoog in het vaandel. Nico Sluis Vleeswaren heeft zich geconformeerd aan de gedragscode van ketenborging.nl en de VNV. Vanzelfsprekend vindt rapportering plaats richting MT.

Stilstand is achteruitgang. Het is dus van essentieel belang dat er continu verbeterd wordt binnen alle facetten binnen het bedrijf, voor zover technologisch en financieel haalbaar. Dit geldt voor gebouwen, machines, materiaal, processen, klanttevredenheid, etc.

De directie zal er alles aandoen om de middelen beschikbaar te stellen die nodig zijn voor deze verbetering en het handhaven van de huidige stand van zaken.

Wij dragen tegenover onze klanten de verantwoordelijkheid om op een dusdanige beheerste manier de producten te behandelen en te produceren, dat er alleen voedselveilige producten geleverd worden van de juiste hoogstaande kwaliteit.

Teneinde deze verantwoordelijkheid de maximale invulling te geven is elke productiestap, welke bepalend is voor de voedselveiligheid, onderworpen aan een risicoanalyse. Er zijn passende voedselveiligheidsprocedures opgesteld, welke voortdurend worden toegepast.

Vanzelfsprekend zijn wij ons bewust van het feit dat wij geen bestaansrecht hebben zonder klanten. Het is daarom van belang dat onze klanten tevreden zijn en wij voldoen aan de verwachting van de klant, zodat zij blijft afnemen. Intern is de tevredenheid van ons personeel mede van groot belang. Op verschillende manieren motiveren wij ons personeel en proberen wij de tevredenheid zo hoog mogelijk te houden.

Wij hebben als organisatie een verantwoordelijkheid en plicht om zo schoon mogelijk te werken. Dit om milieuverontreinigingen zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor scheiden wij ons afval waar mogelijk en zijn continu op zoek naar verbeteringen aangaande ons milieubeleid.

Het is van belang dat onze medewerkers hun taken kunnen uitvoeren in een veilige omgeving. Ons bedrijf en onze processen zijn dusdanig geconstrueerd dat er zich geen gevaarlijke situaties voordoen (bij normale uitvoering van de werkzaamheden). In de diverse overleggen en controle momenten is er aandacht voor ARBO-gerelateerde aspecten.

Wij willen als bedrijf het gebruik van GMO’s voorkomen. Hiervoor hebben wij diverse verklaringen van onze leveranciers in bezit. Indien GMO’s absoluut niet te voorkomen zijn, zullen deze producten volledig traceerbaar zijn en zal vermelding volgens de wettelijke eisen plaatsvinden. Kruisbesmettingen met GMO’s zullen te allen tijde voorkomen worden.

Om ons beleid een goede uitvoering te kunnen geven zijn er diverse doelstellingen opgesteld. Dit geldt voor kwaliteit maar zeker ook voor de algemene bedrijfsvoering. De diverse doelstellingen zijn in aparte instructies terug te vinden. De doelstellingen worden bewaakt en jaarlijks herzien.